រូបភាពកំសាន្ត - Photos are from cambodia and around the world
Image and video hosting by TinyPicclick on the pictures again you will see in large HD (ចុចលើរូបភាពម្តងទៀតមើលឃើញរូបធំច្បាស់)

Tuesday, January 10, 2012

ផ្កាអញ្ចាញ - Asian Bushbeech


Khmer Name: អញ្ចាញ
English Name: Asian Bushbeech
Scientific Name: Gmelina asiatica
Chuon Nath: ឈ្មោះ​ឈើ​មួយ​ប្រភេទ ដើម​តូច មែក​សាងញ៉ាង ស្លឹក​រង្វើល​ៗ ផ្កា​លឿង ផ្លែ​មូល​ៗ​ស្តួច​ខាង​ក្បាល សណ្ឋាន​ក​ដប វេលា​ទុំ​មាន​សម្បុរ​លឿង ផ្លែ​ចាស់​ប្រើ​ការ​ធ្វើ​ជា​តំណាប់​បាន : ដើមអញ្ចាញ​ច្រើន​ដុះ​ក្នុង​ទំនាប ឬ ក្នុង​ព្រៃ​រនាម ។
Headley: kind of thorny bush (Gmelina asiatica) with yellow flowers and elongated edible fruit which becomes yellow upon ripening

No comments:

Post a Comment