រូបភាពកំសាន្ត - Photos are from cambodia and around the world
Image and video hosting by TinyPicclick on the pictures again you will see in large HD (ចុចលើរូបភាពម្តងទៀតមើលឃើញរូបធំច្បាស់)

Saturday, January 7, 2012

Plumeria - ផ្កាចំប៉ី


Chuon Nath: ឈ្មោះ​ឈើ​មាន​ជ័រ ស ស្រដៀង​នឹង​ទឹក​ដោះ ផ្កា​ក្រអូប​ឆ្អិត; មាន​បី​យ៉ាង​គឺ ចំប៉ី​លឿង, ចំប៉ី ស, ចំប៉ី​ក្រហម ។

No comments:

Post a Comment